Badanie sprawozdań finansowych

W ramach podstawowego przedmiotu naszej działalności wykonujemy następujące czynności rewizji finansowej:

  • badania rocznych sprawozdań finansowych,
  • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych,
  • badania i przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych, badania pakietów konsolidacyjnych, sporządzonych według różnych standardów rachunkowości,
  • badania planów połączenia lub przekształcenia spółek,
  • badanie sprawozdań założycieli spółki
  • realizację uzgodnionych z Klientem, wybranych procedur audytorskich.

Badania przeprowadzane są zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi, to jest:

  • ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami.).
  • ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z 7 maja 2009 r. (Dz.U. nr 77 poz. 649)

Współpracujący z nami biegli rewidenci posługują się również Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA).

Nasze usługi wykonujemy stosując nowoczesne metody i techniki pracy.

Do realizacji zlecenia skierujemy zespół biegłych rewidentów i asystentów oraz jeżeli zaistnieje taka potrzeba specjalistów i rzeczoznawców z innych dziedzin co gwarantuje profesjonalne wykonanie usługi.

Dużą wagę przywiązujemy do zachowania niezależności, która jest naszym zdaniem jednym z ważniejszych elementów mających wpływ na efektywność i jakość pracy zespołu.

Przed przekazaniem Państwu ostatecznych wyników pracy dokonana zostanie niezależna ocena i weryfikacja przebiegu badania przez biegłego rewidenta nie będącego członkiem zespołu realizującego zlecenie.

tel.:
+48 22 6214208
+48 608461634
+48 604553305

ACA PARTNER Auditing Consulting Accounting Sp. z o.o.
00-421 Warszawa
Ul. Hoża 25 lok. 37